การฝึกอบรมพัฒนาผู้นำในองค์กรที่ดีควรจะต้องมีเทคนิคดังนี้


การฝึกอบรมได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อปรับปรุงภาวะผู้นำในองค์กรเพื่อเพิ่มทักษะทั่วไปและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการจัดการ การจัดฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่จะจัดสำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง มุ่งเน้นที่งาน ทั้งนี้การฝึกอบรมภาวะผู้นำสามารถจัดทำได้หลายแบบ ทั้งระยะสั้นที่เน้นเฉพาะด้านไปจนครอบคลุมทักษะในระดับกว้าง โดยรูปแบบของโปรแกรมการฝึกอบรมก็จะขึ้นอยู่กับการประยุกต์ทฤษฎีภาวะผู้นำในแต่ละทฤษฎี ซึ่งประสิทธิภาพในการฝึกอบรมนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าดีแค่ไหน การออกแบบ การฝึกอบรมควรจะใช้พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ซึ่งการฝึกอบรมจะสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องมีส่วนประกอบด้วยกันดังนี้
-มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน เพราะจะช่วยให้เป้าหมายของการฝึกอบรมกระจ่างชัด เนื่องจากการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนั้นจะช่วยบอกว่าการฝึกอบรมนี้มีคุณค่าอย่างไรต่อผู้เข้ารับการอบรม
-เนื้อหาการฝึกอบรมควรจะชัดเจนและมีความหมายพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจภาพรวมและสามารถจำเนื้อหาได้
-มีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเหมาะสม ในการฝึกอบรมควรจัดระบบและเรียงลำดับในทิศทางที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ ที่ง่ายแก่การเรียนรู้และควรมีการหยุดพักเพื่อหลีกเลี่ยงการเหนื่อยล้า
-การฝึกอบรมควรมีความหลากหลาย อย่างเช่น ควรสลับด้วยการพูดคุยหรือกิจกรรม
-ควรให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติที่ได้จากการเรียนรู้ โดยการลงมือทำนี้ควรมีทั้งในระหว่างการฝึกอบรมและเมื่อกลับไปทำงาน
-การฝึกอบรมสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น รวมถึงการให้กำลังใจเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างต่อเนื่อง
-มีการติดตามผลที่เหมาะสม การเรียนรู้ในบางเรื่องจึงควรมีการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม เพื่อทบทวนความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ทักษะใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้มา การพูดคุยถึงปัญหาและความสำเร็จให้สนับสนุนเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่าการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำในองค์กรเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้แบบบูรณาการ ตั้งแต่ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีภาวะผู้นำ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเรียนรู้และเทคนิครวมทั้งอื่นๆ ดังนั้นการฝึกอบรมจะมีมีประโยชน์อย่างแท้จริงต่อองค์กรเพราะบุคลากรจะได้รับภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เพื่อนนำไปพัฒนาทั้งตนเองและองค์กรให้มีประสิทธ์ภาพได้